Dit privacybeleid beschrijft hoe oelie.be alle informatie die u verstrekt op deze website gebruikt en beschermt. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy is beschermd. Indien wij u bepaalde informatie vragen waarbij u zich moet identificeren op deze website, kunnen wij u garanderen dat deze slechts gebruikt wordt conform dit privacybeleid.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE GEBRUIKEN

U kunt deze website bezoeken zonder dat u enige privéinformatie betreffende uw identiteit hoeft te verstrekken. De enige informatie die wij in dit geval verzamelen betreft browsertype en -versie, bezochte bladzijden, IP-adres enz. Deze informatie is louter statistische informatie ten behoeve van verbetering van onze producten en diensten. Persoonlijke informatie zal alleen worden verzameld voor de bestelprocedure, uw registratie voor een klantaccount of aanmelding voor onze nieuwsbrief. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zal dit abonnement slechts dienen voor interne aangelegenheden. Mocht het zijn dat u niet langer marketing informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich ten alle tijde afmelden.

Cookies en hoe wij deze gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt geplaatst te worden op uw harde schijf. Zodra u hiermee akkoord gaat wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt vanaf dien het internetverkeer analyseren of laat u weten wanneer u een particuliere site bezoekt. Cookies maken het webapplicaties mogelijk te anticiperen op uw behoefte als individuele gebruiker. De webapplicatie kan -uw behoeftes, wat u leuk vindt of juist niet- monitoren door uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Wij maken gebruik van traffic log cookies om na te gaan welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons het dataverkeer analyseren, waardoor we verbeteringen kunnen aanbrengen om uiteindelijk beter te kunnen inspelen op de behoeftes van de klant. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor analytische doeleinden, waarna de data wordt verwijderd uit het systeem. In het algemeen helpen cookies ons u een betere website te bieden, door ons in de gelegenheid te stellen te monitoren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie verleent ons onder geen beding toegang tot uw computer of welke informatie dan ook, behalve die uzelf aangeeft te delen met ons. U kunt ervoor kiezen een cookie te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar ook deze functie kunt u in uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren betreffende cookies. Het weigeren van cookies heeft echter tot gevolg dat u niet volledig gebruik kunt maken van de website.

Hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan

Door gebruik te maken van codering ter bescherming van gevoelige informatie zoals credit card gegevens die online verstrekt worden, beschermen wij uw gegevens ook offline. Teneinde niet geautoriseerde toegankelijkheden of openbaarmakingen uit te sluiten, hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingebouwd die de veiligheid van de informatie die wij online verzamelen waarborgen. Wij zullen geen enkele persoonlijke informatie verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij de wet anders bepaalt. Indien u van mening bent dat wij op welke wijze dan ook onjuist of onvolledig omgaan met welke informatie dan ook, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te informeren via onderstaand adres. Wij zullen onmiddellijk overgaan tot correctie waar nodig. in**@oe***.be / attn. Ingrid Brijs, Janssen Danny Adres : Mentemansstraat 4 3800 Sint-Truiden BTW: BE 0848.380.806

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een gratis instrument van Google dat website-eigenaren helpt begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun individuele websitedentificerende bezoekers. Analytics gebruikt zijn eigen cookie om interacties van bezoekers te traceren, zodat zij hun website kunnen verbeteren alsook de manier hoe mensen deze vinden. Analytics eist dat alle websites die hier gebruik van maken hun privacybeleid updaten en het gebruik van Analytics er volledig bij vermelden. Om het gebruik van deze cookie ongedaan te maken, zullen sommige browsers aangeven wanneer een cookie wordt verzonden en stelt u in de gelegenheid cookies per geval te weigeren. Om cookies te weigeren, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren op uw browser. Deze stelt u in staat te voorkomen dat Google Analytics informatie betreffende uw websitebezoeken verzamelt. Lees meer hierover op Google’s website.

GDPR:

Wij bij oelie.be houden ons aan de regels die opgelegd worden door GDPR In kort :
  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In voege op 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
  • Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
  • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld worden
Website : https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Recht op vergeten worden

Elk Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden ook bij ons. Wenst u te weten te komen wat wij van uw bijhouden gelieve te mailen naar in**@oe***.be ook wanneer u volledig wenst gewist te worden. Aparte facturatie De facturatie gebeurt via de website om maw geen gegevens van u zal bewaart worden op de website

Algemeen

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Oelie te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. 2.De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. 3. Wanneer een prijsofferte van Oelie ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken. Oelie behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

Termijnen

1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variabele kosten en prijzen. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Eigendom

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, logo’s, teksten, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Oelie, tenzij anders beschreven in het contract opgesteld tussen klant en Oelie. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Oelie Webdesign. Alle documenten die door Oelie Webdesign werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.

Eigendomsoverdracht

bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van Oelie. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat Oelie over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

Klachten

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan Oelie gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

Prijzen

Prijzen welke door Oelie Webdesign in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Oelie meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Leverings -, betaal- en protesttermijnen

De door Oelie opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen/ werkweken geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Oelie en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Alle facturen zijn ten laatste op vervaldag betaalbaar. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 9% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht in SINT-TRUIDEN of de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN bevoegd.

Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Oelie voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Oelie wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Oelie leiden. Geen enkele overeenkomst met Oelie brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Oelie of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM of andere buitenlandse DNS verantwoordelijken. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be de url www.dns.be, en verklaart dat Oelie hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Oelie draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De klant zal Oelie telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Oelie Webdesign of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijden dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Oelie Webdesign. Op eerste verzoek van Oelie Webdesign zal de klant Oelie hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Oelie die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Oelie ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Oelie alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Oelie Webdesign te claimen. Zo laat Oelie bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materialen toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Oelie activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.oelie.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Oelie Webdesign aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzet, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Oelie Webdesign kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Oelie Webdesign netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Oelie. Oelie zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Oelie gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Oelie volgens of in verband met een met de Oelie gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Oelie als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Oelie tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Oelie Webdesign toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: oe***@oe***.be . De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot oe***@oe***.be . Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . Oelie behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Oelie Webdesign voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Oelie. Indien een bepaling van een met Oelie gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Oelie kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover Oelie als eisende partij optreedt zijn het Vredegerecht in SINT-TRUIDEN of de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Wie zijn wij

Voorgestelde tekst: Het adres van onze website is: https://www.oelie.be.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we uw data bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we je gegevens naar toe sturen

Voorgestelde tekst: Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Oelie Projects maakt en promoot websites, wij zorgen dat er muziek in uw project steekt.

Volg ons:
Help & Support

Live Chat
FAQ

© 2023 | Mentemansstraat 4 3800 Sint-Truiden | BTW: BE 0848.380.806 | KBC BE32 7360 2667 8502 | Tel: +32 487 07 79 20